Hem

Angarns Galoppförening

Årsmöte och information om Angarn av Wasatornet

Wasatornet börjar kvällen 18.30 i Ascotrummet med att informera om sin vision för Angarn, därefter har vi en kort paus och sen börjar AGFs årsmöte kl 20.00.

Anmäl till linaso@live.se senast måndag 9/3.

Välkomna.

 

 

Positivt möte med nye ägaren till Angarn!

Den 24 november signerades avtalet om ägarbyte av Angarnsfastigheten.

Ny ägare bli Wasatornet AB med tillträde 1 januari 2015.

Den 5 november hade Wasatornet kallat hyresgästerna på Angarn, tränarna, till ett möte för att informera om sin avsikt med ägandet av fastigheten och för att höra tränarnas synpunkter och önskemål.

Det blev ett positivt möte, Wasatornet vill fortsätta med galoppträningen och önskar att fler tränare etablerar sig där.

I detta tidiga skedee är det självklart inte möjligt att diskutera detaljer, men om en upprustning av anläggningen sker kommer säkert många av de tränare som tidigare lämnade Angarn, när anläggningens underhåll och skötsel eftersattes, att åter flytta till Angarn. Det kan även bli aktuellt med annan hästverksamhet, i synnerhet om inte galoppen fyller stallarna.

Detta möte var en lovnde inledning till något som kan bli en nystart för galoppen på Angarn.

Vi kommer att följa utvecklingen noggrant och informera på hemsidan.

 

Styrelsen i AGF

 

 

 

Angarnsfastigheten är såld!

 

Fastigheten Vallentuna Rörby 3:1 såldes den 24 oktober.

Det är på denna fastighet som träningsanläggningen för galopp är belägen, vanligen bara kallad Angarn.

Köpare är fastighetsbolaget Wasatornet.

 

Angarnsfastigheten har varit till salu en längre tid. Svensk Galopp har fått försämrad ekonomi och har heller inte varit organiserad för att träningsanläggningen på Angarn.

Den har därför inte fått samma underhåll som tidigare och flera tränare har därför lämnat Angarn.

Angarn är emellertid en viktig anläggning för galoppen i Sverige, främst Stockholmsgaloppen, i synnerhet när Täby Galopp stängs inom något år.

Angarns Galoppförening,AGF, hoppas att träningsanläggningen nu ska gå mot en ny vår med den nye ägaren, som sägs vara intresserad av att satsa på anläggningen.

 

Styrelsen i AGF

 

 

 

 

Styrelsen har gjort ett utskick till alla fullmäktige inför SGs årsstämma den 24/5:

 

FRAMTIDEN FÖR GALOPPEN PÅ ANGARN

 

Bakgrund

Galoppträningen på Angarns träningsanläggning drivs idag av Svensk Galopp AB, SGAB.

SGAB är lokaliserad till Hästsportens Hus på Solvalla ca 3 mil från Angarn.

SGAB är inte organiserad för att driva en anläggning för galoppträning och detta tillsammans med avståndet och det nyligen införda besparingsprogrammet gör att galoppverksamheten på Angarn inte är effektiv. Några tränare har av detta skäl lämnat Angarn, där det idag enbart står ca 80 hästar medan antalet boxplatser är ca 200 inkl. uteboxarna.

Angarn är en viktig träningsanläggning för att förse den svenska tävlingsverksamheten med startande hästar. När Täby Galopp läggs ned 2015 kommer tränarna där att söka nya platser. Boxhyrorna på Bro Galopp (Önsta) kommer enligt tillgänglig information att bli avsevärt högre än på Täby Galopp och resor till Önsta med ett avstånd på ca 4 mil kommer att reducera intresset att flytta träningen dit.

Angarn kan då bli ett attraktivt alternativ, under förutsättning att man kan återfå den drift och skötsel som tidigare fanns där.

De som idag använder Angarn, mindre tränare på Angarn samt på närliggande gårdar, vill se en lösning med en ny ägare som under överskådlig tid kan tillåta galoppträningen att fortsätta och som i första hand ser förvärvet som en placering med stark värdestegring. Men det är högst osannolikt att en sådan köpare vill vara inblandad i driften av galoppverksamheten.

Om man vill skapa förutsättningar för fortsatt galoppverksamhet på Angarn bör man därför kunna presentera ett trovärdigt sätt hur denna ska kunna drivas utan ägarens aktiva medverkan.

 

Galoppverksamheten i Stockholmsregionen

Stockholmsregionen är av tradition ett starkt fäste för galoppen med tävlingsanläggningar som Ulriksdal och Täby Galopp. Ulriksdal lades ned 1960 och ersattes av Täby Galopp.

1996 inköptes fastigheten Vallentuna Rörby 3:1 (Angarn) för att tillgodose behovet av en träningsanläggning utöver Täby Galopp.

Täby Galopp, som började användas för galoppverksamhet 1960 och som kommer att lämnas 2015, har varit och är en mycket viktig anläggning för galoppträning och galopptävlingar.

Täby Galopp har ca 370 boxplatser för tränare.

Om boxplatserna på både Täby och Angarn försvinner blir det en reduktion på mer än 300 boxplatser samt tre träningsbanor på Angarn.

 

Tål svensk galoppsport detta?

 

 

Hur kan Angarn drivas effektivt?

Enligt SGAB går Angarn med underskott, hur stort är osäkert eftersom Angarn samredovisas med Täby Galopp. SGAB har problem att från Solvalla sköta en träningsanläggning i Vallentuna, en mer lokalt organiserad drift har bättre förutsättningar.

En ny ägare av Angarnsfastigheten torde inte vara intresserad av träningsverksamheten men kan troligen tänka sig att arrendera ut den till en trovärdig organisation.

En sådan beskrivs nedan.

 

Ett driftbolag bildas.

Syftet är att arrendera galoppanläggningen av ägaren samt ansvara för drift och underhåll av arrenderade delar av Angarnsfastigheten.

Bolaget hyr ut boxplatser och användningen av banor till tränarna, banorna även till externa tränare som behöver träningsmöjligheter.

Bolaget ansvarar för drift och underhåll av banor och gemensamma anläggningsdelar, hyresgästerna för sina boxar och hagar. Bolaget ansvarar för bortforsling av gödsel men tar ut en avgift för detta. Ev kan skilda stallar fungera som underarrendatorer.

Boxhyran ska definieras som bashyra med eget underhåll av box och hagar. El och bortforsling av gödsel ingår ej i bashyran.

Tränare med stallplats betalar en serviceavgift före användning av banorna.

Externa tränare betalar en särskild serviceavgift för användning av banorna.

Aktieägare i driftbolaget kan vara tränare på Angarn, externa tränare samt andra personer/företag som är intresserade av att galoppverksamheten kan utvecklas.

Dessa kan även tänkas vara långivare för att minska räntekostnader på bolagets lån.

 

Ekonomin inom galoppverksamheten

Galoppsporten har under flera år levt med dålig ekonomi. Huvudorsaken är minskade intäkter från spelverksamheten i ATG som inte kunnat kompenseras av motsvarande sänkningar av kostnaderna.

År 2012 såldes Täby Galopp, vilket har inbringat 250 Mkr (hela beloppet ännu inte utbetalt) samt en kommande beräknad intäkt på över 1 500 Mkr, när lägenheter byggs på galoppområdet, med beräknad utbetalning åren 2017-2024.

Den nya anläggningen i Bro förväntas kosta ca 600 Mkr inklusive inköp av fastigheten Önsta.

Det finns således ett kortsiktigt upplåningsbehov på 350 Mkr åren 2015-2018 (ev mer om pengarna från Täby-försäljningen använts för att ”täta en del hål”). För att minska underskotten i ekonomin har SGAB infört ett besparingsprogram.

I samband med detta har SGAB även aviserat en försäljning av Angarn utan att göra en konsekvensanalys av vad detta skulle medföra.

En försäljning av Angarn till marknadspris, 30-35 Mkr, medför enbart en marginell förbättring av ekonomin eftersom större delen av köpeskillingen går till den förre ägaren, Stockholms Galoppsällskap, SGS, samt till skatt på reavinsten.

 

Sälja eller behålla Angarn?

Det är inte svårt att förstå att SGAB vill bli av med Angarn, man har problem att hantera driften och verksamheten går med underskott.

Men hur resonerar man vad gäller galoppsortens utveckling i Sverige, ”Svensk Galopp ska göra galoppsporten till en av de 10 mest medialt uppmärksammade sporterna i landet”, står det i inledningen av Svensk Galopps strategidokument. Hur rimmar det med att sänka antalet startande hästar i galopptävlingarna, vilket blir fallet om träningsanläggningen på Angarn försvinner utan att ersättas.

Vare sig man behåller Angarnsfastigheten inom galoppsporten eller säljer den till en köpare som avser att driva galoppanläggningen vidare måste driften ske genom ett mer lokalt förankrat driftbolag på ett sätt där tränarna får ett mer aktivt ansvar för driften.

Ekonomin i driftbolaget ska kunna stå på egna ben och lämna ett visst överskott för att täcka en arrendekostnad.

För det krävs att ett minimiantal av boxar är uthyrda, en förutsättning för det är att banorna är användbara för de som ska träna där, året runt, vilket var fallet tidigare på Angarn, då Angarn var en attraktiv träningsanläggning.

Oberoende av vem som kommer att äga och driva Angarnsfastighet i framtiden bör i försäljningsvillkoren finnas krav på att träningsanläggningen får drivas vidare under en period på minst 15 år.

SGAB säger att man känner ett ansvar för att tränarna på Täby Galopp bereds möjlighet att fortsätta sin verksamhet på Önsta. Samma ansvar bör SGAB känna för tränarna på Angarn.

 

Vem kan bli ny ägare av Angarn?

SGAB vill inte fortsätta att äga Angarn och har lagt ut en annons på sin hemsida.

En tänkbar köpare inom intressesfären är Stockholms Galoppsällskap, SGS.

Galoppfastigheterna i Täby och Angarn ägdes tidigare av Täby Galopp AB som i sin tur ägdes av SGS.

2009 sålde SGS Täby Galopp AB till SGAB för 1,5 Mkr, ett klart underpris eftersom det redan då var klart att behovet av lägenheter i området skulle medföra krav på försäljning, vilket även blev fallet 2012. Detta får betraktas som en gåva från SGS till den svenska galoppverksamheten eftersom SGAB fick hela övervärdet av försäljningen med viss justering vid försäljning av Angarnsfastigheten.

SGS är en ideell förening med syftet främja utvecklingen av galoppen men inte vara vinstdrivande.

En återförsäljning av Angarn till SGS för ca 15 Mkr skulle medföra marginell reavinstskatt och ungefär motsvara det lån SGAB har på Angarn. I princip behöver inga pengar utväxlas och reavinstskatten blir försumbar.

SGS har heller ingen organisation lämpad för driften av Angarn, men kan fungera som ägare och arrendera ut driften. Detta vore den bästa lösningen för att Angarn ska kunna fortsätta som träningsanläggning i Stockholmsregionen.

 

En extern köpare förväntas betala 30-35 Mkr (LRF:s värdering) och bör väljas så att köparen ser Angarnsfastigheten som en investering för framtiden, nöjer sig med måttlig avkastning och tar ut vinsten vid en försäljning av fastigheten efter 15 år, då värdestegringen bör vara en faktor 2-4.

Även i detta alternativ är det ej troligt att ägaren vill bli delaktig i driften utan förutsätter att ett driftbolag tar den rollen.

En extern köpare på prisnivån 30-35 Mkr ger en hög reavinstskatt och tillsammans med skulden till SGS blir det mindre än 8 Mkr över till SGAB:s kassa, ett marginellt belopp i dessa sammanhang.

 

För Stockholmsgaloppen, även den nationella galoppen, vore det en klar fördel om Angarnsfastigheten återsäljs till SGS med ett minimum av skattebelastning.

Även om SGS är en ideell förening förhindrar inte stadgarna ett ägande av detta slag och SGS har ju tidigare varit ägare till Angarnsfastigheten.

Om 15 år, då kanske inte galoppträning på Angarn anses aktuell, kan SGS åter göra en liknande uppgörelse med SGAB, vilket vid en vidareförsäljning skulle ge galoppsporten nya intäkter i likhet med Täby Galopp affären.

 

Övrigt

Angarn skiljer sig från övriga anläggningar för galoppträning i Sverige. Där finns större hagar samt ridområden för motionsridning, hästarna kan vara ute mycket vilket är bra för hästars hälsa.

I den mån inte anläggningen fylls upp av hästar i galoppträning kan andra hästverksamheter beredas plats, ponnygaloppen är redan etablerad på Angarn.

Angarn har flera goda förutsättningar för hästar att vistas i en god och hälsosam miljö, motsvarande finns inte på de övriga träningsanläggningarna.

 

Slutsatser

•Angarn bör säljas till en köpare som är beredd att tillåta galoppträningen fortsätta i minst 15 år

•Den för galoppverksamheten bästa köparen är SGS

•Ett driftbolag bildas för att arrendera träningsanläggningen av ägaren och syftet ska vara att verksamheten ska bli självbärande

•Träningsanläggningen måste återfå sin tidigare attraktionskraft så att tränare vill stå på Angarn, vilket är nödvändigt för att skapa tillräckligt ekonomiskt underlag.

•SGAB måste känna samma ansvar för tränarna på Angarn som för tränarna på Täby Galopp

•Angarn bör inte avyttras till ny ägare förrän tränarna på Täby Galopp fått möjligheten att välja till vilken anläggning man vill flytta sin verksamhet när Täby Galopp stängs, vilket beräknas ske i slutet av 2015

•Angarn behövs om målsättningen för framtida medial uppmärksamhet ska uppnås

 

 

Angarn den 15 maj 2014

 

Angarns Galoppförening Christer Söderberg

Ordförande

 

 

 

 

 

VIKTIGT MÖTE OM STOCKHOLMSGALOPPENS FRAMTID

På tisdag den 1 april kl. 18.30 är det föreningsstämma och extra föreningsstämma i SGS på Täby Galopp.

På föreningsstämman ska man bla annat välja några nya styrelsemedlemmar och en ny fullmäktigeledamot.

Den extra föreningsstämman är begärd av drygt 40 medlemmar som anser Svensk Galopp, SG, aktiviteter för att sälja Angarns träningsanläggning bygger på felaktigt underlag.

Angarn har tidigare ägts av SGS och det finns ett avtal som reglerar villkoren om SG i framtiden kommer att avyttra Angarn.

Undertecknade organisationer är nybildade för att ta fram korrekt underlag om verksamheten på Angarn och hitta lösningar för att behålla träningsanläggningen inom galoppen.

Vi kommer att presentera en sådan lösning på extrastämman och på den ordinarie stämman har vi förslag på nya styrelseledamöter.

DIN NÄRVARO OCH DIN RÖST ÄR VIKTIG FÖR STOCKHOLMSGALOPPENS FRAMTID!

Ärenden: Punkter på den extra stämman.

Svensk Galopps kalkyl på flera Mkr i underskott.

Redovisa olika alternativ till verksamhetsplaner på Angarn och att stämman kan besluta om direktiv alternativt vägledning till SGS styrelse och SGS fullmäktige representanter Svensk Galopp.

Att återköpa Angarns träningsanläggning och driva den i SGS regi. Enligt avtal skall allt överskott över bokfört värde vid en försäljning av Angarn tillfalla SGS. Dessutom har en del av Angarn avyttrats för 6 MSEK. Belåningen uppgår till nära bokfört värde.

Det bör vara goda förutsättningar för att återta Angarn och erhålla ett årligt driftbidrag understigande det av SG angivna driftunderskottet/år. Det skulle ge en besparing åt Svensk Galopp AB enligt Svensk Galopp AB´s kalkyl.

Beslut om att uppdra åt styrelsen i SGS att förhandla om återköp med årligt driftbidrag vid ett eventuellt beslut om försäljning av Angarn i Svensk Galopp.

Beslut att utse en representant från Angarns Galoppförening att ingå i den grupp på tre personer som SG utsett att arbeta med försäljningen av Angarn.

Arbetsgruppen utveckla Angarn Angarns Galoppförening

 

 

Kom ihåg att gå på SGS årsmöte 1 april

 

 

 

 

VIKTIGT MÖTE OM STOCKHOLMSGALOPPENS FRAMTID

På tisdag den 1 april kl. 18.30 är det föreningsstämma och extra föreningsstämma i SGS på Täby Galopp.

På föreningsstämman ska man bla annat välja några nya styrelsemedlemmar och en ny fullmäktigeledamot.

Den extra föreningsstämman är begärd av drygt 40 medlemmar som anser Svensk Galopp, SG, aktiviteter för att sälja Angarns träningsanläggning bygger på felaktigt underlag.

Angarn har tidigare ägts av SGS och det finns ett avtal som reglerar villkoren om SG i framtiden kommer att avyttra Angarn.

Undertecknade organisationer är nybildade för att ta fram korrekt underlag om verksamheten på Angarn och hitta lösningar för att behålla träningsanläggningen inom galoppen.

Vi kommer att presentera en sådan lösning på extrastämman och på den ordinarie stämman har vi förslag på nya styrelseledamöter.

DIN NÄRVARO OCH DIN RÖST ÄR VIKTIG FÖR STOCKHOLMSGALOPPENS FRAMTID!

Ärenden: Punkter på den extra stämman.

Svensk Galopps kalkyl på flera Mkr i underskott.

Redovisa olika alternativ till verksamhetsplaner på Angarn och att stämman kan besluta om direktiv alternativt vägledning till SGS styrelse och SGS fullmäktige representanter Svensk Galopp.

Att återköpa Angarns träningsanläggning och driva den i SGS regi. Enligt avtal skall allt överskott över bokfört värde vid en försäljning av Angarn tillfalla SGS. Dessutom har en del av Angarn avyttrats för 6 MSEK. Belåningen uppgår till nära bokfört värde.

Det bör vara goda förutsättningar för att återta Angarn och erhålla ett årligt driftbidrag understigande det av SG angivna driftunderskottet/år. Det skulle ge en besparing åt Svensk Galopp AB enligt Svensk Galopp AB´s kalkyl.

Beslut om att uppdra åt styrelsen i SGS att förhandla om återköp med årligt driftbidrag vid ett eventuellt beslut om försäljning av Angarn i Svensk Galopp.

Beslut att utse en representant från Angarns Galoppförening att ingå i den grupp på tre personer som SG utsett att arbeta med försäljningen av Angarn.

Arbetsgruppen utveckla Angarn Angarns Galoppförening

 

 

Kom ihåg att gå på SGS årsmöte 1 april